Dünya hızla değişiyor.Günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında bireylerin, yöneticilerin ve takımların, kişisel ve mesleki potansiyellerini maksimize etmek, değişen koşullar karşısında adaptif olabilmek için destek alma ihtiyacı artıyor.
Koçluk bu ihtiyaçla paralel gelişen, bir koç ile bir birey ya da bir ekip arasında, belirlenen hedefler temel alınarak kişisel ve profesyonel gelişime odaklanan bir ortaklıktır.
Koçluk süreci bireylerin, yöneticilerin ve takımların şimdi nerede oldukları ve gelecekte olmak istedikleri yere ulaşmak için neler yapabilecekleri üzerine yoğunlaşır. Bu süreç, liderlik becerilerini geliştirip potansiyellerini ortaya çıkarırken, iş ve özel yaşamlarındaki durumlarını geliştirmelerine de yardımcı olur.
 
Şirket çalışanlarının katılımcı, üretken, gelişen ve kuruma bağlı etkin bir yönetim hizmeti sunmaları için onları ve yöneticilerini nasıl destekleyebilirsiniz?
Yöneticilerin, hem kendisinin hem de başında bulunduğu takım ve organizasyonun başarısı, gelişimi ve mutluluğu için nasıl bir liderlik sergilemesi lazım?
Şirketin başarısından sorumlu takım, gerçekten bir takım mı, yoksa sadece pozisyonları gereği bir araya gelmiş kişiler mi?
Bireysel olarak yapabileceğimin en iyisini yapmak için kendimle ilgili neyi bilmem, neyi öğrenmem ve aşmam lazım?
 
Bilnur Fidan, bu amaçlara yönelik olarak sunduğu Yönetici Koçluğu, Takım Koçluğu ve Bireysel Koçluk hizmetleri ile kurumların, yöneticilerin, takımların ve bireylerin, olabileceklerinin en iyisi olma yolculuklarında yanlarında. 
Size nasıl destek olabiliriz?
Koçluk talebiniz için bizimle iletişime geçin.
 
Daha fazla bilgi için başlıklara tıklayınız…
 
Yönetici ve lider koçluğu, profesyonel iş yaşamında yöneticinin, bireysel ve kurumsal hedeflerine ulaşma becerisini inşa eden bir liderlik gelişim sürecidir. Aynı zamanda hem yöneticinin hem de organizasyonun yararlanacağı bir süreçtir.
Yönetici ve Lider Koçluğunun temel amacı, yöneticilerin, mevcut ve potansiyel beceri ve yetkinlikleri konusunda öz farkındalığını artırmak, potansiyellerini etkin ve verimli kullanmalarını sağlayacak araçları keşfetmelerini sağlamaktır. Hedeflerine giden yolda ortaya çıkan engelleri ve bunları aşma yöntemlerini tespit ederek iş yaşamlarını kolaylaştırmaktır.
Kurumların içinde ve dışında pek çok karmaşık sistemle baş etmek durumunda kalan yöneticiler, koçluk hizmetinin sağladığı bütüncül perspektif ve profesyonel yaklaşım sayesinde yeni bakış açıları kazanırlar.
Bu süreçte üzerinde durulacak alanlar nelerdir?
·     Güçlü yönleri, becerileri ve yetkinlikleri belirlemek ve geliştirmek,
·     Başarıyı engelleyen faktörleri belirlemek ve çözümlemek,
·     İstenen değişim konusunda hedef belirlemek ve strateji oluşturmak,
·     İç/dış motivasyon kaynaklarını belirlemek ve uygulamak,
·     İş ve özel yaşamda denge kurmak ve tatmin sağlamak,
·     Etkin iletişim kurmak ve arttırmak,
·     Liderlik yetkinliklerini tanımak, arttırmak ve etkin kullanmak,
·     Takımı etkin yönetmek ve takım dinamiğini korumak,
·     Süreç sonunda değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlığı kazanmak,
Koçluk süreci, karşılıklı güven ve saygıya dayanan bire-bir görüşmeler ile yürütülür.
 
Takım koçluğu, belli bir projede çalışan ya da yeni oluşturulan veya değişim süreci içinde olan, ortak bir gelecek resmi oluşturmak ve bu resme ulaşmak için stratejiler üretmek isteyen takımlara uygulanır. Takımın, içinde bulunduğu tüm dinamikler göz önüne alınarak, yüksek performanslı, üretken, verimli, motivasyonu yüksek, hedefe odaklanmış ve etkili sonuçlar üreten bir takıma doğru gelişmesi amaçlanır. Takım olarak fark yaratmaları, verimli sonuçlar elde etmeleri ve böylece kurumlarının hedefleri doğrultusunda daha güvenle yol almalarına imkan tanır.

Bu süreçte, takımlarla hangi becerilere yönelik çalışmalar yürütülür?
·     Takım ve takım üyelerinin güçlü yanlarını ve gelişim alanlarını belirlemek,
·     Takım dinamiğini açığa çıkartmak ve farkındalık kazandırmak,
·     İstenen değişim konusunda hedef belirlemek ve strateji oluşturmak,
·     Takım motivasyonu oluşturmak, arttırmak ve süreklilik kazandırmak,
·     Çatışma çözümleme yöntemleri geliştirmek ve güven ortamı yaratmak,
·     Takım içerisindeki iletişim, etkileşim ve işbirliğini arttırmak,
·     Yüksek performanslı, yaratıcı ve etkin bir takım oluşturmak,
 
Sürecin sonunda, takımların kendi kontrollerini ele almaları ve dış destek ihtiyacı duyulmaması sağlanır.
Bireyin kendisini mercek altına aldığı; Ne istiyorum? Amacım nedir? Şu anda hayatımda neye dikkat etmiyorum? Neyi değiştirmek istiyorum? Bunu yapmak için beni harekete geçiren veya engelleyen şey nedir? Neye sahibim ve bunları nasıl geliştirebilirim? Vb. sorularla kişisel farkındalığını kazandığı ve kendini keşfettiği bir yolculuktur. Geçmişten getirdiğimiz alışkanlıklar,  inanç ve birikimler, içinde bulunduğumuz o anki dış koşulları etkiler. Bu açıdan, bizi daha iyi sonuçlara taşıyan kalıcı değişiklik, ancak iç görü, farkındalık ve bu farkındalığa dayanan yeni eylemler, davranışlar ve yaklaşımlar geliştirmek ile mümkündür. Koçluk, bu anlayışa dayanan, yeni yaklaşım, davranış ve eylemleri destekleyen bir süreçtir. 
         
Bu sürecin bireye sağlayacağı katkılar nelerdir?
·     Kişisel farkındalık kazanmak,
·     Düşünce kalıplarının farkına varmak,
·     Duygu ve hislerini yönetmek,
·     Davranış esnekliği kazanmak,
·     İş ve özel yaşam dengesini kurmak
·     Farklı yapıdaki kişilerle etkin iletişim kurmak,
·     Potansiyelini keşfetmek ve performansa dönüştürmek,
·     Vizyon ve amacını belirlemek, hedeflerini oluşturmak,
·     Hedef doğrultusunda eyleme geçmek ve gelişimi sürekli kılmak.

Koçluk süreci, karşılıklı güven ve saygıya dayanan bire-bir görüşmeler ile yürütülür.